W dzisiejszych czasach leasing jest bardzo popularnym zjawiskiem, leasingować można tak naprawdę prawie wszystko – meble, wyposażenie lokalu, maszyny oraz pojazdy a nawet nieruchomości. Każdy potencjalny leasingobiorca, który decyduję się na takie rozwiązanie powinien poznać różniące się między sobą dwa podstawowe rodzaje leasingu.

 

To, która forma leasingu będzie dla nas korzystniejsza, zależy od kategorii przedmiotu finansowanego w takiej formie oraz od rodzaju prowadzonej działalności. Mimo różnic, obie formy leasingowania posiadają jedną wspólną zaletę – decydując się na leasing nie ma konieczności wykorzystywania własnych środków do realizowanej inwestycji.

 

Różnice w procesie rozliczania

Podstawową różnicą między leasingiem operacyjnym i finansowym jest fakt, że w przypadku skorzystania z leasingu operacyjnego leasingodawca odpowiada za dokonanie wpisu amortyzacyjnego oraz umieszczenie przedmiotu w ewidencji środków trwałych. W przypadku formy finansowej załatwienie tych formalności leży po stronie klienta.

W koszty uzyskania przychodu leasingobiorca korzystający z leasingu operacyjnego może wpisać opłatę wstępną, koszty wynikające z eksploatacji auta oraz całość rat zobowiązania. Natomiast w formie finansowej do tych kosztów można zaliczyć oprócz odpisów amortyzacyjnych także koszty codziennego używania pojazdu oraz odsetkową część miesięcznej raty.

W przypadku rozliczania podatku od towarów i usług obie formy leasingowania również dzieli kilka kwestii. Leasing operacyjny podatek ten zawiera przy każdej miesięcznej racie, natomiast w formie finansowej leasingobiorca opłaca go w całości w miesiąc po odebraniu przedmiotu, ponieważ jest on doliczony do pierwszej raty. Spowodowane jest to klasyfikowaniem tych typów umów – leasing operacyjny traktowany jest jako usługa ( a tu podstawę do nałożenia podatku stanowi kwota netto miesięcznego zobowiązania), a finansowy jako dostawa towarów (wymagana jest spłata podatku VAT w całości).

Klient decydujący się na leasing finansowy po spłaceniu zobowiązania z automatu staje się prawnym właścicielem leasingowanego przedmiotu, natomiast w przypadku leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy klient ma prawo wykupić przedmiot za ustaloną przy zawieraniu umowy kwotę.

 

Różnice w konstruowaniu umowy

Przepisy prawne nakładają na umowy w przypadku formy leasingu operacyjnego sztywno określone zasady, na przykład w kwestii okresu trwania zobowiązania (minimalnie 40% czasu amortyzacji przedmiotu, maksymalnie do 5 lat). W formie finansowej natomiast nie występują narzucone ograniczenia, długość zobowiązania zależy od ustaleń między firmą a klientem. Jedynym wymogiem w takim przypadku jest zawarcie umowy na czas określony.

Ogólnie ujmując zarówno forma operacyjna jak i finansowa posiadają swoje wady i zalety, dlatego analizując korzyści klient musi zwrócić uwagę na rodzaj wykonywanej działalności oraz na to, co jest przedmiotem leasingu.

Autorem artykułu jest redakcja GO-leasing oddział Warszawa.